SH3924, SH3924-1, SH3927, SH3954, SH3954-1 & SH3957 Linear Strobe Heads - Manual